۱۱ دی

وقتی کودکان «حاج‌قاسم» را شخص مقدسی می‌دانند

وقتی فرمانده به شهادت رسید، کودکان شهر از عمق وجودشان سوختند و برایش گریه کردند، حضور آنها در مراسم بدرقه تاریخی قابل توجه است، حتی در میان شهدای تشییع پیکر حاج‌قاسم هم دو شهید خردسال وجود دارد که به گواه مادران‌شان با اصرار همراه والدینشان به میدان آزادی آمده بودند. موضوعی که بیش از همه…